Służba socjalna

OFERTA ZATRUDNIENIA

Jesteś w: Aktualności OFERTA ZATRUDNIENIA

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

w Łyszkowicach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW TYPU B

 

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Praca w godz. od 7-15 od poniedziałku do piątku

3. Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach

4. CV należy składać w kadrach DPS Łyszkowice lub na adres e-mailowy: kadrylyszkowice@interia.pl

5. Zatrudnienie: od 01-02-2023R.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych informuję że,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach, e-mail: lyszsoc@interia.pl, tel.: +48 12 386 95 25.

Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora wzwiązku zprowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODOtj.czynności związane z zawarciem umowy w zakresie danych wymienionychwart. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszegozakresudanych jest traktowane przez administratora jako wyraźnedziałaniepotwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesierekrutacji, apodstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1lit. a) RODOoraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zakresie danychszczególnej kategorii.

Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji orazprzez okres 3miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przedroszczeniami ze stronykandydatów.

Podanie danych w zakresie art. 22[1] Kodeksu Pracyjest obowiązkowe, aw zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanienie rodzi negatywnychskutków.

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych.

Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu dodanych,sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, doprzenoszeniadanych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawiezgody, możliwośćjej wycofania bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania przed jejcofnięciem. Przysługuje również prawo downiesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, jednakwcześniej zachęcam do kontaktu zInspektorem Ochrony Danych.

Jeżeli osoba, która składa aplikację chciałaby, abyjej dokumenty byłyprzechowywane dłużej niż okres rekrutacji i mogły byćwykorzystane dokolejnych rekrutacji, niezbędne jest, aby zamieściłaponiższeoświadczenie w treści aplikacji lub CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danychosobowych zawartychw dokumentach aplikacyjnych na poczet przyszłychrekrutacji przez okres 1roku."