Służba socjalna

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.dpslyszkowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

Łyszkowice 64

32-104 Koniusza

tel. 12 386 95 25

fax: 12 386 90 04 wew.100

e-mail: lyszsoc@interia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-30

Strona podmiotowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jednak występują niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

2. część załączników jest w postaci skanów

3. zdjęcia nie posiadają opisów


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2024-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:Klaudia Gaik
e-mail:
lyszsoc@interia.pl
Telefon:123869525

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Sprawy urzędowe w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach można załatwiać w Budynku Dworek W godzinach od 7:00 do 15:00.

Do budynku Dworku prowadzą schody bez pochylni umożliwiającej poruszanie się na wózku inwalidzkim.

W zakresie obsługi interesantów istnieje możliwość przyjęcia osób z dysfunkcjami narządów ruchu przez pracowników merytorycznych poszczególnych komórek organizacyjnych.

Dla zapewnienia możliwie najwyższego komfortu podczas spotkania i usprawnienia jego przebiegu (np. po przez pomoc w wejściu do budynku administracji-Dworek, ograniczenie ryzyka oczekiwania lub wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów) proponuje się wizytę po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę/zajmującym się zadaniami z danego zakresu tematycznego.

Zgodnie z Art. 20a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do wszystkich budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących bądź tyflomapy.

Dostęp alternatywny do wszystkich obiektów i pomieszczeń z przewodnikiem po zgłoszeniu telefonicznym pod nr 123869004 bądź emailem: lyszsoc@interia.pl.

W DPS nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Dostęp alternatywny: komunikacja za pomocą tablicy literowej dostępnej w każdym budynku.

Dom Pomocy Społecznej posiada miejsce do parkowania, lecz nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 1. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do odbieranych wiadomości e-mail, sms, stron internetowych nakłaniających do podania danych osobowych, osób podających się za przedstawicieli firm, instytucji, którzy żądają podania danych autoryzacyjnych lub nakłaniających do instalowania aplikacji zdalnego dostępu.

 2. Nie ujawniaj danych osobowych w tym danych autoryzacyjnych dopóki nie ustalisz czy rozmawiasz z osobą uprawnioną do przetwarzania Twoich danych.

 3. Instaluj aplikacje tylko ze znanych i zaufanych źródeł.

 4. Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z przesłanych linków od nadawców, których nie znasz.

 5. Każdy e-mail można sfałszować, sprawdź w nagłówku wiadomości pole Received: from (ang. otrzymane od) w tym polu znajdziesz rzeczywisty adres serwera nadawcy.

 6. Porównaj adres konta e-mail nadawcy adresem w polu „From” oraz „Reply to” – różne adresy w tych polach mogą wskazywać na próbę oszustwa.

 7. Szyfruj dane poufne wysyłane pocztą elektroniczną.

 8. Bezpieczeństwo wiadomości tekstowych (SMS).- sprawdź adres url z którego domyślnie dany podmiot/instytucja wysyła do Ciebie smsy, cyberprzestępca może podszyć się pod dowolną tożsamość (odpowiednio definiując numer lub nazwę), otrzymując smsa, w którym cyberprzestępca podszywa się pod numer zapisany w książce adresowej, telefon zidentyfikuje go jako nadawcę wiadomości sms.

 9. Jeśli na podejrzanej stronie podałeś swoje dane do logowania lub jeżeli włamano się na Twoje konto e-mail – jak najszybciej zmień hasło.

 10. Chroń swój komputer, urządzenie mobilne programem antywirusowym zabezpieczającym przed zagrożeniami typu: wirusy, robaki, trojany, niebezpieczne aplikacje (typu ransomware, adware, keylogger, spyware, dialer), phishing, narzędziami hakerskimi, backdoorami, rootkitami, bootkitami i exploitami.

 11. Aktualizuj system operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe. Brak aktualizacji zwiększa podatność na cyberzagrożenia. Hakerzy, którzy znają słabości systemu/aplikacji, mają otwartą furtkę do korzystania z luk w oprogramowaniu.

 12. Logowanie do e-usług publicznych, bankowości elektronicznej bez aktualnego (wspieranego przez producenta) systemu operacyjnego to duże ryzyko.

 13. Korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych.

 14. Tam gdzie to możliwe (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji, usługi finansowe) stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pin, aplikacji generującej jednorazowe kody autoryzujące, tokenów, klucza fizycznego.

 15. Regularnie zmieniaj hasła.

 16. Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.

 17. Pracuj na najniższych możliwych uprawnieniach użytkownika.

 18. Wykonuj kopie bezpieczeństwa.

 19. Skanuj podłączane urządzenia zewnętrzne.

 20. Skanuj regularnie wszystkie dyski twarde zainstalowane na Twoim komputerze.

 21. Kontroluj uprawnienia instalowanych aplikacji.

 22. Unikaj z korzystania otwartych sieci Wi-Fi.

 23. Podając poufne dane sprawdź czy strona internetowa posiada certyfikat SSL. Protokół SSL to standard kodowania (zabezpieczania) przesyłanych danych pomiędzy przeglądarka a serwerem.

 24. Zadbaj o bezpieczeństwo routera (ustal silne hasło do sieci WI-FI, zmień nazwę sieci WI-Fi, zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z siecią Wi-FI np. WPA2 i wyższe, aktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję WPS, aktywuj funkcję Gościnna Sieć Wi-Fi „Guest Network”.

 25. Szyfruj dyski twarde komputera, przenośne.

 

Informacje i porady dot. cyberbezpieczeństwa

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://www.cert.pl/publikacje/

https://akademia.nask.pl/publikacje/

https://stojpomyslpolacz.pl/

https://dyzurnet.pl/

 

Zgłaszanie incydnetów

https://incydent.cert.pl/