Służba socjalna

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.dpslyszkowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

Łyszkowice 64

32-104 Koniusza

tel. 12 386 95 25

fax: 12 386 90 04 wew.100

e-mail: lyszsoc@interia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-30

Strona podmiotowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jednak występują niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

2. część załączników jest w postaci skanów

3. zdjęcia nie posiadają opisów


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2024-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:Klaudia Gaik
e-mail:
lyszsoc@interia.pl
Telefon:123869525

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Sprawy urzędowe w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach można załatwiać w Budynku Dworek W godzinach od 7:00 do 15:00.

Do budynku Dworku prowadzą schody bez pochylni umożliwiającej poruszanie się na wózku inwalidzkim.

W zakresie obsługi interesantów istnieje możliwość przyjęcia osób z dysfunkcjami narządów ruchu przez pracowników merytorycznych poszczególnych komórek organizacyjnych.

Dla zapewnienia możliwie najwyższego komfortu podczas spotkania i usprawnienia jego przebiegu (np. po przez pomoc w wejściu do budynku administracji-Dworek, ograniczenie ryzyka oczekiwania lub wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów) proponuje się wizytę po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę/zajmującym się zadaniami z danego zakresu tematycznego.

Zgodnie z Art. 20a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do wszystkich budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących bądź tyflomapy.

Dostęp alternatywny do wszystkich obiektów i pomieszczeń z przewodnikiem po zgłoszeniu telefonicznym pod nr 123869004 bądź emailem: lyszsoc@interia.pl.

W DPS nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Dostęp alternatywny: komunikacja za pomocą tablicy literowej dostępnej w każdym budynku.

Dom Pomocy Społecznej posiada miejsce do parkowania, lecz nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.