Służba socjalna

Historia

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
powstał w 1952r. - proces tworzenia przebiegał od maja do listopada i miał na celu adaptację budynków oraz gruntów przekazanych przez przedwojennego ich właściciela
Pana Marcyana Ludwika Prawdzica– Woźniakowskiego na cele pomocy społecznej.
Dom zajmuje łącznie 21,5 ha z czego 8 ha związane jest bezpośrednio z działalnością na rzecz mieszkańców. Pozostała część gruntów wchodziła w skład Gospodarstwa Pomocniczego, a następnie Działu Rolnego DPS do czasu jego likwidacji.
Dom zlokalizowany jest w pięknym parku, który stanowi otulinę zieleni dla zabytkowego XIX-wiecznego dworku. Przedwojenny dworek należący do rodziny Woźniakowskich od 1923 r. będący siedzibą Żeńskiej Szkoły Rolniczej – wymagał gruntownego remontu. Podobnie było z pozostałymi budynkami. Zdewastowanew czasie II Wojny Światowej nie nadawały się do zamieszkania.
21 maja 1952 r. podpisana została umowa pomiędzy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, a Zgromadzeniem SS Albertynek w sprawie prowadzenia w Łyszkowicach Domu Opieki dla Dorosłych.
13 listopada przyjęto pierwszych mieszkańców z likwidowanego w Krakowie Domu Opieki.
Dom w tym czasie pełnił funkcje przytułku dla bezdomnych i starszych. Funkcję Kierownika placówki pełnił wówczas
Pan Józef Bucki.
 Z dniem 16 marca 1971r. funkcję dyrektora przejął Pan Witold Radecki.
W tym czasie nastąpiła przebudowa budynku mieszkalnego, Dom zabezpieczał podstawowe potrzeby mieszkańców. Podopieczni wykonywali wiele prac w gospodarstwie rolnym, przy hodowli zwierząt, prace w kuchni i pralni. W ten sposób zarabiali na swoje utrzymanie w Domu.
1 sierpnia 1980r. na stanowisko dyrektora powołany został Pan Paweł Główczewski - wówczas Dom zamieszkiwało 130 osób psychicznie chorych.
Lata 1981-1990 przyniosły gruntowne uporządkowania gospodarczo-techniczne.
W wyniku przebudowy, rozbudowy i modernizacji – przekazano nowy oddział dla mężczyzn, powiększając ilość miejsc
do 140 łóżek. Oddano do użytku nowy i funkcjonalny zespół magazynów oraz budynek do prowadzenia działalności socjalno-terapeutycznej, rozwijając tym samym pracę socjalną i terapię zajęciową dla mieszkańców Domu. Została wyremontowana i unowocześniona kuchnia. Do najważniejszych prac zewnętrznych należało wybudowanie oczyszczalni ścieków, letniej wiaty wraz z amfiteatrem oraz pokrycie asfaltem wewnętrznych dróg i boiska sportowego.
5 lipca 1990 r. Dom Pomocy Społecznej otrzymał imię Adama Chmielowskiego w związku z tym wydarzeniem Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – prof. Antoni Hajdecki wykonał oraz przekazał popiersie naszego patrona, które po dziś dzień stoi przed frontem dworku.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, które miało miejsce 5 października 1990 r. było zatwierdzenie przez sąd własności nieruchomości na rzecz Domu Pomocy Społecznej.
Dnia 1 lipca 1991 r. na stanowisko Dyrektora została powołana Pani Barbara Zięba.
W związku z przemianami, jakie nastąpiły w pomocy społecznej zweryfikowana została koncepcja działalności naszej placówki - zmieniono profil z Domu dla psychicznie chorych na Dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zmniejszona została ilość przebywających osób do 131.
W 1993 r. oddano do użytku nowoczesny budynek gospodarczy, w którym do obecnej chwili mieści się pralnia, warsztat stolarski, mechaniczny i garaże.
W 1995 r. część budynku głównego przekształcono na nowoczesną rehabilitację.
W 1996 r. budynek męski po kolejnej przebudowie i adaptacji zmienił swój charakterze szpitalnego na domowy, przystosowany do pracy w małych grupach z sypialniami, pokojami dziennymi i kuchenkami oddziałowymi.
W roku 1998 wyremontowano oddział II.
15 grudnia 1999 r. zostały otwarte Warsztaty Terapii Zajęciowej – zlokalizowane w dawnym budynku terapeutyczno-socjalnym. W ten sposób Dom otworzył się na świadczenie usług dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu proszowickiego,a także dla mieszkańców Domu.
W 2001 r. wyremontowano I oddział damski, a w 2004 r. zostały zamontowane dźwigi osobowe w budynku głównym i na oddziale męskim, w znaczącym stopniu ułatwiając osobom mniej sprawnym przemieszczanie się, a co za tym idzie m.in. korzystanie z posług religijnych w kaplicy Domu.
W 2006r. została zmodernizowana kotłownia, wyremontowane i doposażone oddziały III i V.
12 grudnia 2006r. nastąpiły zmiany kadrowe – na stanowisko dyrektora Domu został powołany Pan Bogusław Nowak.
W latach 2007-2008 prowadzono prace związane z przygotowaniem Domu do osiągnięcia wymogów standaryzacyjnych       w placówkach pomocy społecznej. Został wykonany remont adaptacyjny budynku gospodarczego na cele mieszkalne.
Zwiększono powierzchnię mieszkalną, przez co wzrosła także liczba miejsc ze 131 do 145.
Zmianie uległ również – profil jednostki – na Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych.
W 2009r. nasza placówka spełniła warunki standaryzacyjne i otrzymała pozwolenie na prowadzenie Domu
na czas nieokreślony. Wraz z osiągnięciem standaryzacji Dom poszerzył swoją działalność na rzecz środowiska lokalnego poprzez świadczenie usług rehabilitacyjnych i hipoterapeutycznych dla osób z zewnątrz.
Na terenie Domu powstały mieszkania chronione, w których mogły przebywać osoby ze środowiska, po uprzednim skierowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Proszowicach.
Wymienione działania stanowiące wyjście naprzeciw potrzebom osób ze środowisk lokalnych rozpoczął i kontynuował Dyrektor Bogusław Nowak.
Dnia 26 czerwca 2011r. w wyniku tragicznego wypadku samochodowego Dyrektor Bogusław Nowak wraz z żoną Jolantą ponieśli śmierć pozostawiając wszystkich w żałobie.
W dniu 8 lipca 2011 r. na stanowisko Dyrektora Domu została powołana Pani Barbara Chmurzyńska, która pełniła to stanowisko do listopada 2020 r.
W tym okresie prowadzono kolejne remonty i modernizacje budynków na terenie DPS w Łyszkowicach.
Ponadto rok 2020 przyniósł nieoczekiwanie poważne trudności w funkcjonowaniu DPS spowodowane pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Był to czas wielkiego wyzwania dla wszystkich pracowników Domu, którzy swoją postawą potwierdzili nie tylko dobrą i sumienną pracę, ale też pełne oddanie i poświęcenie na rzecz zarówno mieszkańców, jak też współpracowników.
Od 17 listopada 2020r funkcję dyrektora Domu pełni Pani Agnieszka Trela, wyłoniona na to stanowisko w drodze konkursu.
Czas trwania pandemii jak również wojna na Ukrainie spowodowały powstanie w kraju i na świecie niekorzystnych zjawisk ekonomicznych związanych ze znaczącym wzrostem poziomu inflacji idrożyzną, w wyniku czego rozpoczęte w roku 2021 kolejne dwie inwestycje DPS, były trudnym i wymagającym dużego wysiłku wyzwaniem.
Działania inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 są zaplanowano na kolejne kilka lat, a mają one na celu nie tylko podniesienie standardu świadczonych usług, jak dobudowa wind, klatek schodowych czy kapitalne remonty pozostałych budynków, ale też kompleksową przebudowę sieci C.O. zmierzającą do likwidacji wewnętrznej kotłowni zasilanej węglem.
Od 11 marca 2024r. funkcję dyrektora Domu pełni Pani Aneta Wójcik - Orchowicz, wyłoniona w drodze konkursu.
Obecnie…
Dom Pomocy Społecznej im. A Chmielowskiego w Łyszkowicach jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Powiatu Proszowickiego utworzonąi działającą w formie jednostki budżetowej.
Dom jest placówką stacjonarną pobytu stałego, zapewniającą całodobową opiekę.
Przeznaczony jest dla 145 osób przewlekle psychicznie chorych kobiet i mężczyzn.
Do Domu przyjmowane są na podstawie skierowań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach osoby, które ze względu na sytuację życiową i zdrowotną kwalifikują się do korzystania z takiej formy pomocy.
Zapewnia on warunki bezpiecznego, spokojnego i godnego życia, intymności, niezależności, rozwoju osobowości, działań zmierzających do ich usamodzielnienia. Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawuje personel terapeutyczno-opiekuńczy, oraz medyczno-rehabilitacyjny.
Wszyscy mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach które odpowiednio dobrane, wpływają usprawniająco i uspokajająco.
Pozostałą część zatrudnionego w DPS personelu stanowią pracownicy administracji i obsługi technicznej. W ramach świadczonych usług Dom zapewnia i zaspokaja: potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, opiekę pielęgniarską oraz podstawową rehabilitację leczniczą.
Dom zapewnia mieszkańcom zarówno swobodne kontakty z rodziną, jak też udział w imprezach kulturalnych i towarzyskich w środowisku lokalnym, a także uczestnictwo osób ze środowiska w spotkaniach w DPS.
Dom jest organem założycielskim Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 25 osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego.
Wsparciem dla mieszkańców Domu i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej jest Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Pomocna Dłoń”, które w ramach swojej działalności pozyskuje środki na rzecz osób niepełnosprawnych współorganizujące dla nich Imprezy Integracyjne.
Przez 47 lat w Domu Pomocy Społecznej pracowały siostry Albertynki w charakterze opiekunek i pielęgniarek.
W historii Domu zatrudnionych było sześciu kapelanów (ks. Izydor Jezierski, ks. Bronisław Piwowarczyk, ks. Mieczysław Mańka).
Do roku 2015 kapelanem w naszym Domu był ks. kanonik Antoni Lis, a obecnie posługę kapłańską dla mieszkańców pełni Proboszcz Parafii pw. Apostołów Piotra i Pawła w Koniuszy ks. Władysław Banik.
70-letnia historia instytucji, jaką jest Dom Pomocy Społecznej niesie ze sobą przeróżne wydarzenia. Sam fakt powstania Domu, jego organizowanie się, ciężka praca wszystkich tych, którzy przyczynili się do jego stworzenia, pierwsi mieszkańcy i siostry zakonne - to już historyczne wydarzenia.
Dzisiaj Dom jako instytucja podlega wielu wpływom i zmianom, które mają miejscew społeczeństwie i w całym państwie. Nasza jednostka dąży do zmian i dostosowując się do potrzeb swoich podopiecznych, podnosi ciągle standard świadczonych usług kształtując jednocześnie poprzez to swój wizerunek.
My wszyscy wpływamy na zmianę postaw społecznych wobec niepełnosprawności, na większą akceptację tych, którzy są inni i potrzebują wsparcia oraz pomocy. Nasza determinacja przyczynia się do zmiany spojrzenia na mieszkańców Domu jako tych, którzy są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.  
Po reformie administracyjnej w 1999 r. powstały samorządy powiatowe, które przejęły zadania związane z prowadzeniem Domów Pomocy Społecznej i tak Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach stał się jednostką budżetową Powiatu Proszowickiego.
Wspólnie z Powiatem poszukujemy rozwiązań dla wielu problemów Domu – chociażby dodatkowych środków na dalszą modernizację DPS, a co za tym idzie poprawę warunków bytowych naszych mieszkańców.
Działania w tym zakresie wspiera także Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Proszowicach organizujące szkolenia dla naszych pracowników oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.