Służba socjalna

Zasady funkcjonowania

Do Domu przyjmowane są na podstawie skierowań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osoby przewlekle psychicznie chore obojga płci, które ze względu na sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe bądź materialne kwalifikują się do korzystania z takiej formy pomocy. Dom jest jednostką pobytu stałego, bądź w wyjątkowych sytuacjach okresowego pobytu, może świadczyć usługi osobom i rodzinom wymagającym pomocy środowiskowej. Dom przeznaczony jest dla 145 mieszkańców. Zapewnia im warunki bezpiecznego, spokojnego i godnego życia, intymności, niezależności, rozwoju osobowości, działań zmierzających do ich usamodzielniania. Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawuje personel terapeutyczno - opiekuńczy w skład którego wchodzą opiekunowie, rehabilitanci, pielęgniarki, kapelan, pracownicy socjalni, instr. terapii zajęciowej, psycholog, pracownik pierwszego kontaktu. Pozostałą część zatrudnionego personelu stanowią pracownicy administracji i obsługi (kucharki, praczki, portierzy, kierowcy itp.)

Dom w ramach świadczonych usług zapewnia i zaspokaja:

- potrzeby bytowe tj. miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędny sprzęt, wyżywienie, odzież, obuwie, środki i przybory toaletowe.

- potrzeby opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem, kąpaniem osób które same nie mogą wykonywać tych czynności oraz załatwianiu spraw osobistych.

- potrzeby wspomagające - polegające na uczestnictwie mieszkańców w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej, psychoterapii, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwianiu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniach wspierających rehabilitację społeczną i zawodową, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przestrzeganiu praw mieszkańca, w tym dostępu do pełnych informacji oraz załatwianiu skarg i wniosków.

- opiekę medyczno - rehabilitacyjną - mieszkańcy mają zapewnioną podstawową rehabilitację leczniczą, m.in. kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, światłolecznictwo oraz całodobową opiekę pielęgniarską i podstawową opiekę medyczną. Ponadto objęci są specjalistyczną opieką lekarską.

Dom zapewnia mieszkańcom realizowanie następujących potrzeb:

  • podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu Domu,
  • zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zapotrzebowania,
  • umożliwienie mieszkańcom udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem
  • aktywnego trybu życia poprzez zaangażowanie w czynności życia codziennego (terapia zajęciowa, praca, rekreacja),
  • zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności,
  • przełamanie izolacji i monotonii życia, zwłaszcza poprzez podtrzymywanie przyjaźni z osobami spoza Domu oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.


       Personel zapewnia mieszkańcom swobodne kontakty z rodziną i środowiskiem lokalnym w zależności od indywidualnych potrzeb, jak również uczestniczenie w imprezach kulturalnych i towarzyskich w środowisku lokalnym.

       Przy Domu działa Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Pomocna Dłoń", którego celami stowarzyszenia są:

  • wyrównywanie szans
  • integracja społeczna
  • aktywizacja zawodowa osób zanjdujących się w trudnej sytuacji życiowej, chorych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin
  • udzielania pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

       Dom jest również organem założycielskim dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ze środowiska. Obecnie w zajęciach organizowanych przez WTZ bierze aktywnie udział 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Proszowickiego. Zajęcia odbywają się w 5 pracowniach: muzycznej, gospodarstwa domowego, plastycznej, dekoracyjno - hafciarskiej i informatycznej.