Służba socjalna

Mieszkańcy i pracownicy

W Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach przebywa 145 osób chorych psychicznie kobiet i mężczyzn - zameldowanych na pobyt stały.
W wiku od ukończenia pełnoletności do późnej starości. Kryterium uzyskania skierowania do tut. Domu, jest ukończenie 18 roku życia.

       Nasi mieszkańcy są w przeważającej większości osobami przewlekle psychicznie chorymi. Schorzeniu podstawowemu towarzyszy szereg innych, związanych przede wszystkim z podeszłym wiekiem naszych mieszkańców.
Przebywające w tut. Domu osoby pochodzące w większości z biednych rodzin, lub ich nie posiadają. Niektórzy mieszkańcy ze względu na swoją niepełnosprawnosć nigdy nie pracowały, stąd też nie mają renty czy emerytury i nie mogą współfinansować swojego pobytu w Domu.
       Ze względu na niepełnosprawność intelektualną nasi mieszkańcy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku. Jedynym i najrozsądniejszym wyjściem, które jednocześnie pozwalało choremu członkowi społeczeństwa na zabezpieczenie godnego życia, stało się przyjęcie do DPS-u.
       Świadomi iż pobyt naszych mieszkańców jest ich wyborem niejako z konieczności, staramy się stworzyć w naszym Domu klimat jak najbardziej zbliżony do tego, który zapamiętali opuszczając swój rodzinny dom. W tym celu kultywujemy tradycje Świąteczne obchodzone w ich domach, tym bardziej, że każde święta, są szczególnym wydarzeniem w ich życiu. Niektórzy z nich mają możliwość wyjazdu na przepustkę do rodziny, ale tych jest niewielu. Staramy się również utrzymać kontakty z rodzinami, wszędzie tam gdzie jest to możliwe. W tym celu zapraszamy członków rodzin mieszkańców na organizowane przez Dom spotkania integracyjne i uroczystości organizowane na terenie Domu.
Najistotniejszą sprawą dla wszystkich pracujących tu osób jest stworzenie takich warunków, aby nasi mieszkańcy czuli się tu bezpieczni i potrzebni, a ich niepełnosprawność intelektualna nie była przyczyną izolacji.

       Mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców, część z nich postanowieniem Sądu została ubezwłasnowolniona. Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską. Opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, jak również lekarz psychiatra. Korzystamy w razie potrzeby z pomocy lekarzy specjalistów.
       Uzupełnieniem medycznej części opieki nad mieszkańcami jest rozbudowany system usług rehabilitacyjnych.
Warunki lokalowe są dostosowane do potrzeb osób zamieszkujących. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim są umieszczane w pokojach pozbawionych barier i utrudnień w sferze bezpiecznego poruszania.
Mieszkańcy rozmieszczeni są w czterech budynkach; występuje podział na budynki żeńskie i męskie.
W każdym budynku istnieje podział na oddziały.

Budynek żeński składa się z czterech oddziałów (oddział I, II, III i V). Mieszkające tu kobiety zajmują pokoje jedno, dwu, trzy i czteroosobowe (tylko dla osób leżących). Jedynie w budynku męskim, który stanowi oddział IV istnieje podział na trzy grupy. Analogicznie do budynku żeńskiego, są tu pokoje dwu, trzy i czteroosobowe (osoby leżące). Od III 2009 funkcjonuje nowy oddział męski (VI) gdzie przebywają najbardziej sprawni i samodzielni mieszkańcy DPS w pokojach 2 i 3 osobowych.

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach zatrudnia 102 pracowników. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz całego personelu sprawuje dyrektor Domu - Pani mgr Agnieszka Trela, która jest zwierzchnikiem i jednoczenie reprezentuje Dom na zewnątrz.
Struktura organizacyjna Domu:

 • Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny
 • Dział Medyczno - Rehabilitacyjny
 • Sekcja Finansowo - Księgowa
 • Dział Administracyjno - Gospodarczy
 • WTZ


Ze względu na potrzeby mieszkańców i specyfikację Domu najbardziej rozbudowany jest dział opiekuńczo -terapeutyczny, który organizuje i realizuje zadania Domu z zakresu świadczeń socjalno - bytowych mieszkańców. Pracą działu kieruje kierownik działu, odpowiadający przed Dyrektorem Domu za realizację zadań.
W dziale wyróżnia się następujące stanowiska pracy:

 1. starszy opiekun
 2. z-ca starszego opiekuna
 3. opiekun
 4. pokojowa,
 5. pracownik socjalny,
 6. kapelan
 7. psycholog
 8. terapeuta


Opiekunowie zatrudnieni w Domu jednocześnie pełnią rolę pracowników pierwszego kontaktu.
Zapewniają oni mieszkańcom kompleksową opiekę, ochronę ich prywatności oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach trudnych. Każdy opiekun ma pod swoją opieką grupę mieszkańców ( średnio 3-4 osób ), dla których wspólnie z zespołem opiekuńczo-terapeutycznym (kierownik, opiekun, pracownik socjalny, rehabilitant, pielęgniarka i lekarz, terapeuta, psycholog), opracowuje indywidualne plany opieki.

Opiekun - pracownik pierwszego kontaktu jest łącznikiem między mieszkańcem, a kadrą specjalistyczną. Do jego głównych zadań należy między innymi zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańca, zapewnienie bezpieczeństwa, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, wytwarzanie odpowiedniego klimatu, wzajemnej akceptacji, tolerancji, pozytywnych więzi między mieszkańcami i pracownikami.
Ideą tej koncepcji jest wytwarzanie takiej więzi emocjonalnej, aby zminimalizowała sytuacje stresowe i konfliktowe, aby umożliwiała wnikliwą obserwację i diagnozę, co za tym idzie poprawiła warunki życia i terapii mieszkańców.
Opiekunowie opracowują dla swojej grupy plany pracy na najbliższy kwartał, w których uwzględniają różne formy zajęć, spacery , wycieczki, imprezy okolicznościowe i artystyczne, dostosowując je do możliwości i upodobań podopiecznych.

Personel zapewnia mieszkańcom swobodne kontakty z rodziną ( w przypadkach gdzie jest to możliwe) oraz środowiskiem lokalnym w zależności od indywidualnych potrzeb.