Służba socjalna

OGŁOSZENIE

Jesteś w: Aktualności OGŁOSZENIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

w Łyszkowicach

 

OGŁASZA NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKO PRACY

POKOJOWA/OPIEKUNKA


 

 

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Praca w systemie zmianowym

3. Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach

 

4. CV należy składać w kadrach DPS Łyszkowice lub na adres e-mailowy: kadrylyszkowice@interia.pl

 

5. Zatrudnienie: od zaraz

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach, e-mail: lyszsoc@interia.pl, tel.: +48 12 386 95 25. Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora wzwiązku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODOtj. czynności związane z zawarciem umowy w zakresie danych wymienionychw art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszegozakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźnedziałanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesierekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zakresie danychszczególnej kategorii. Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji orazprzez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przedroszczeniami ze strony kandydatów. Podanie danych w zakresie art. 22[1] Kodeksu Pracyjest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanienie rodzi negatywnych skutków. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu dodanych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, doprzenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawiezgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo downiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednakwcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych. Jeżeli osoba, która składa aplikację chciałaby, abyjej dokumenty były przechowywane dłużej niż okres rekrutacji i mogły byćwykorzystane do kolejnych rekrutacji, niezbędne jest, aby zamieściłaponiższe oświadczenie w treści aplikacji lub CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danychosobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na poczet przyszłychrekrutacji przez okres 1 roku."